Privacybeleid

 1. INLEIDING

   

   

Live The Connection met maatschappelijke zetel The LOVE Method GCV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 10, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0834.195.347 (hierna “Live The Connection”) respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens, uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor een optimale bescherming van uw gegevens.

De verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt op basis van dit Privacy Beleid.

 1. TOEPASSING

   

   

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle personen wiens gegevens worden verwerkt door Live The Connection voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder. Het gebruik van de informatie die Live The Connection verzamelt en verwerkt is onderhavig aan het Privacy Beleid dat in werking is op het ogenblik dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt.

Live The Connection zal dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien Live The Connection enige materiële aanpassingen maakt aan de manier waarop zij Persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal zij deze aanpassing tijdig aankondigen. U bent gebonden door elke aanpassing aan het Privacy Beleid van zodra zij op de website van Live The Connection wordt gepubliceerd, tenzij wanneer deze wijzigingen zo fundamenteel zijn dat Live The Connection van mening is dat zij voorafgaand uw uitdrukkelijke instemming nodig heeft.

 1. DEFINITIES

   

   

De volgende definities zijn van toepassing:

 1. Betrokkene: de persoon wiens Persoonsgegevens door Live The Connection worden verwerkt.
 2. Doeleinden: de doeleinden voor Verwerking zoals bepaald in artikel 6 hieronder;
 3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 4. Live The Connection / The LOVE Method: The LOVE Method GCV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 10, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0834.195.347, met e-mailadres tinne@livetheconnection.com;
 5. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 6. Website: de website www.livetheconnection.com
 7. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

De Persoonsgegevens die Live The Connection van u verwerkt zijn:

 1. De Persoonsgegevens die u zelf aan Live The Connection ter beschikking stelt:
 • Uw naam en voornaam;
 • Uw e-mail adres;

En desgevallend ook:

 • Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;
 • Uw (mobiel) telefoonnummer;
 • Uw evaluatieformulier (al dan niet volgend op het volgen van een opleidingssessie)

U waarborgt omtrent deze gegevens dat ze nauwkeurig en correct zijn. Ingeval er bepaalde gegevens wijzigen zal u Live The Connection hieromtrent stipt informeren.

 1. De Persoonsgegevens die Live The Connection automatisch verzamelt en verwerkt met betrekking tot uw browser of uw mobiel toestel wanneer u de Website gebruikt:
 • uw IP adres
 • uw type browser
 • uw mobiel netwerk provider
 • cookie informatie
 • informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, inclusief de pagina’s die u bezoekt;


3. De Persoonsgegevens die Live The Connection samen met derden verzamelt en verwerkt met betrekking tot uw gebruik van de Website, inclusief de pagina’s die u bezoekt.

 1. OP WELKE GROND WORDT ER VERWERKT

   

   

De verwerking van uw Persoonsgegevens door Live The Connection gebeurt:

 1. Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen met wie Live The Connection een overeenkomst heeft aangegaan (zoals wanneer u zich inschrijft voor een opleidingssessie): om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken;
 2. Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen die zich aanmelden op de Website: om de gerechtvaardigde belangen van Live The Connection, met name de uitvoering en de uitbreiding van haar activiteiten, te behartigen;
 3. Voor de verwerking samen met derden van Persoonsgegevens van Betrokkenen die de Website bezoeken en activiteiten uitvoeren op de Website: op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Live The Connection;
 4. Voor de verzending van direct marketing aan personen met wie Live The Connection geen overeenkomst heeft gesloten: op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Live The Connection.

 5. VOOR WELKE DOELEINDEN 

Uw Persoonsgegevens worden door Live The Connection verzameld en verwerkt, enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen met wie Live The Connection een overeenkomst heeft aangegaan:
 • om communicatie te voeren met de Betrokkene in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
 • om boekhoudkundige en administratieve redenen;
 • voor de evaluatie door Live The Connection van de opleiding waaraan de Betrokkene heeft deelgenomen;
 • voor de evaluatie van Live The Connection zelf;
 • om de Betrokkene op de hoogte te houden van de activiteiten van Live The Connection.

 1.  Voor de Betrokkenen die zich registreren op de Website van Live The Connection:
 • om uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;
 • om u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;
 • om communicatie te voeren met de Betrokkene;
 • om Live The Connection toe te laten om ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
 • om de statistieken bij te houden met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden;
 • om de Betrokkene op de hoogte te houden van de activiteiten van Live The Connection.

3. Voor de Betrokkenen die de Website van Live The Connection bezoeken:

 • om u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;
 • om Live The Connection toe te laten om ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
 • om destatistieken bij te houden met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden;
 • om inzicht te krijgen in welke acties de Betrokkene en andere gebruikers uitvoeren op de Website, om interessante doelgroepen te bereiken en voor advertentiedoeleinden;
 • om de Betrokkene en andere gebruikers op de hoogte te houden van de activiteiten van Live The Connection.

Live The Connection zal uw Persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met de Doeleinden. Indien Live The Connection overweegt het gebruik van Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zal zij hiertoe voorafgaandelijk indien vereist uw ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming vragen.

Live The Connection benadrukt dat u bezwaar kan maken tegen de bekendmaking of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of gerichte reclame. Live The Connection zal het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en gerichte reclame deactiveren na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar tinne@livetheconnection.com, met als onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden”.

 1. VERWERKING DOOR MEDEVERANTWOORDELIJKEN EN ONDERAANNEMER(S)

7.1. De verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven onder de artikelen 4.1.3 en 5.1.(c) kan plaatsvinden in het kader van een samenwerking tussen Live The Connection en een derde die medeverantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden zoals bepaald in artikel 6.1.(c).

7.2. Live The Connection kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden zoals bepaald in artikel 6. Live The Connection zal enkel een beroep doen op onderaannemers die de Persoonsgegevens van Live The Connection verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van Live The Connection nadat de Persoonsgegevens overgedragen zijn (i) in overeenstemming met Live The Connection’s instructies en (ii) in overeenstemming met Live The Connection’s verbintenis naar de Betrokkenen toe zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid.

7.3. Live The Connection doet op dit ogenblik een beroep op de volgende onderaannemer(s):

Live The Connection deelt de Persoonsgegevens met deze onderaannemers uitsluitend voor zover nodig voor de Doeleinden.

 1. MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD

Live The Connection maakt uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming over aan iemand buiten Live The Connection. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat Live The Connection uw Persoonsgegevens deelt met:

 • haar zelfstandige medewerkers, vrijwillgers en personeelsleden, die volgens haar instructies en onder haar strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen;
 • de lesgevers waarop Live The Connection beroep doet voor de opleidingssessie waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • overheidsinstanties of derden, in zoverre Live The Connection daartoe verplicht is op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel;

 1. HOELANG WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT

Live The Connection bewaart de Persoonsgegevens in een formaat dat de identificatie van uw gegevens toelaat, voor de termijn nodig voor de Doeleinden bepaald in artikel 6 en zolang Live The Connection wettelijk verplicht is deze gegevens te bewaren of er legitieme belangen zijn in hoofde van Live The Connection om deze Persoonsgegevens te verwerken.

 1. DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN

Voor het verzenden van mailings, moet Live The Connection Persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie waar de betreffende server zich bevindt. Als Live The Connection uw informatie buiten de Europese Unie doorgeeft, zal zij de nodige maatregelen nemen opdat uw privacy rechten beschermd blijven in dezelfde mate als voorzien in dit Privacy Beleid.

Als u de Website gebruikt terwijl u zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen uw Persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie.

Door het ter beschikking stellen van uw Persoonsgegevens aan Live The Connection, geeft u uitdrukkelijk de toestemming tot doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie op de wijze hierboven beschreven.

 1. UW RECHTEN

11.1
U kan toegang tot uw Persoonsgegevens krijgen, deze bijstellen of rechtzetten. Live The Connection zal uw Persoonsgegevens verwijderen na ontvangst van uw verzoek voor zover dit verzoek niet indruist tegen de wettelijke verplichtingen of rechtmatige belangen van Live The Connection. U dient bij deze e-mail een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen, en  aan te geven welke Persoonsgegevens er verwijderd dienen te worden. 11.2
U heeft het recht Live The Connection te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, indien:

 • u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;
 • de Verwerking onrechtmatig is, en u een beperking van de verwerking verkiest in plaats van de wissing van de gegevens;
 • Live The Connection uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de Doeleinden bepaald in artikel 6, terwijl u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

11.3
U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens, indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aanhaalt die verband houden met uw bijzondere situatie. Met “zwaarwegend” wordt bedoeld dat u redenen dient aan te tonen die erop wijzen dat de verwerking voor u nadelige gevolgen kan hebben. “Gerechtvaardigd” wijst op gegevens waaruit zou blijken dat de verwerking gebeurt zonder wettelijke basis, of onrechtmatig is. 11.4
Live The Connection zal uw Profiel (login en paswoord) verwijderen na ontvangst van uw verzoek aan Live The Connection of ingeval u geen gebruik meer heeft gemaakt van dit Profiel gedurende een termijn van minstens 1 jaar. Als uw Profiel wordt verwijderd, zullen uw Persoonsgegevens verwijderd worden van de Website en van de servers van Live The Connection. Deze verwijdering wordt zo snel als mogelijk verwerkt, en er zullen geen overblijvende kopieën van uw profiel in de backup achterblijven voor meer dan honderd (100) dagen. 

 

11.5
Indien u gebruik wenst te maken van één van de rechten bepaald in de artikelen 11.1 tot en met 

 

11.4, dient u een gemotiveerde e-mail te sturen naar tinne@livetheconnection.com en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. 

 

11.6
Live The Connection heeft één maand de tijd om op uw verzoek in te gaan of om u te berichten dat zij hierop niet kan ingaan omdat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, of niet mogelijk is in het kader van de legitieme belangen of wettelijke verplichtingen van Live The Connection. Deze termijn kan evenwel verlengd worden met 2 maanden afhankelijk van de complexiteit van uw vraag en het aantal vragen dat zij ontvangt. Live The Connection zal u in dit geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek berichten omtrent de verlenging van de termijn.

11.7
Zelfs na de bijstelling, rechtzetting of verwijdering van (een deel van) uw Persoonsgegevens kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover uw Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen. Live The Connection zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek. Verwijderde Persoonsgegevens zullen in geen geval op de backup van Live The Connection blijven voor meer dan negentig (90) dagen.

 1. VEILIGHEID EN CONFIDENTIALITEIT

12.1
Live The Connection zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te verzekeren om de onbedoelde, onbevoegde of onwettige (i) vernieling, wijziging, aanpassing of verlies van Persoonsgegevens en/of (ii) mededeling van of toegang tot de Persoonsgegevens, en/of (iii) manieren van Verwerking te vermijden.

De veiligheidsmaatregelen zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van Persoonsgegevens en zullen afgestemd zijn op de risico’s eigen aan de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt.

12.2
Live The Connection zal alle maatregelen implementeren die nodig zijn zodat haar eventuele werknemers en medewerkers zich voegen naar de verplichtingen aangaande uw Persoonsgegevens, en zal de medewerkers die een nood aan toegang tot deze Persoonsgegevens hebben, elk individueel een confidentialiteitsverbintenis laten ondertekenen. 12.3
De Website kan links bevatten naar andere websites. Live The Connection is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de privacy gebruiken van andere websites. U zal zich derhalve moeten informeren omtrent het privacy beleid van de website in kwestie zelf.

 1. WAT INGEVAL VAN EEN INBREUK

Indien er een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Live The Connection u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. Live The Connection zal u meer bepaald in kennis stellen van (i) de aard van de inbreuk, (ii) de gegevens die aan de Gegevensbeschermingsautoriteit werden meegedeeld en (iii) de genomen maatregelen.

 1. COOKIES

Tijdens uw gebruik van de Website kunnen er cookies op uw smartphone, tablet of computer (hierna ‘Computer’) worden gedownload. Het downloaden van cookies op uw Computer zal steeds onderworpen zijn aan onderstaande bepalingen. Deze bepalingen geven u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Live The Connection gebruikt en hun doel.

De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de werkpost van de bezoeker of de server van de Website, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd.

De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Cookies worden op uw Computer opgeslagen om volgende redenen:

 • Zij helpen de werking van de Website te verbeteren;
 • Zij helpen te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn; en
 • Zij laten toe te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is;
 • De gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen;

Cookies helpen Live The Connection om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat tevens toe de Website te optimaliseren.

De informatie die met behulp van cookies wordt verkregen, laat niet toe om gegevens te verzamelen die u als Gebruiker identificeren. Zij laat enkel toe de Computer die wordt gebruikt te identificeren.

De Website maakt gebruik van volgende cookies

 • ‘Sessiecookies’: tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • ‘Functionele cookies’: cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u opgevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). De Website gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 • ‘Webanalysecookies’: cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van de Website. Zo maakt de Website gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken), met inbegrip van Google Display Netwerk (d.i. een verzameling van websites waarop AdWords-advertenties worden weergegeven) en Google’s Double Click Platform (d.i. technologie waarmee digitale advertenties kunnen worden gemaakt en beheerd en waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd).
 • ‘Cookies van derden’: computertoepassingen van derden waarmee Gebruikers de inhoud van de Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van de Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Google+, Twitter, enz. Voor meer informatie kunt u terecht op de privacypolicies van de betreffende sociale netwerksites.

De meeste cookies hebben een permanente duurtijd. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste gebruik van de Website, of wanneer u als Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk een handeling stelt (door de historiek of de software die de cookies surveilleert te wissen).

Deze cookies worden gebruikt voor:

(i)      Browserbeheer,

(ii)     Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,

(iii)    Opslag van voorkeuren,

(iv)    Opslag van gegevens van de gebruiker,

(v)     Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,

(vi)    Statistieken voor het optimaliseren van de Website,

(vii)   Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van de Website,

(viii) Load Balancing,

(ix)    Het delen van inhoud,

(x)     Opvolging of tracking,

(xi)    Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites), en

(xiii) Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).

De gegevens verzameld a.d.h.v. cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, uw toestemming hieromtrent in te trekken, of de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kan er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kan ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw Computer of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw Computer. De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser.

U kan bovengenoemde Google Analytics-advertentiefuncties blokkeren, o.a. via de Google ‘Advertentie-instellingen’, via de Google ‘Advertentie-instellingen voor mobiele apps’ of via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Bepaalde types cookies zijn echter cruciaal voor de goede werking van de Website.

Het gebruik of het opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw Computer is steeds onderworpen aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.

 1. VRAGEN OF OPMERKINGEN

U kan steeds een e-mail sturen naar tinne@livetheconnection.com, indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met de bescherming van uw Persoonsgegevens of ons Cookiebeleid. Live The Connection zal al het mogelijke doen om uw bezorgdheden te verhelpen.

Indien u alsnog niet tevreden bent over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Privacy Beleid en u zich ervan bewust bent dat dit Beleid zal aangepast worden van tijd tot tijd;
 • Geeft u Live The Connection uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zoals bepaald in punt 4, voor de Doeleinden bepaald in punt 6 en punt 7.1;
 • Geeft u Live The Connection uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van cookies zoals bepaald in punt 14;
 • Gaat u uitdrukkelijk akkoord met het Privacy en Cookie Beleid van Live The Connection;
 • Verleent u uw uitdrukkelijke toestemming aan Live The Connection om uw Persoonsgegevens eveneens te verwerken voor direct marketing.

Wat voor type stresskip ben jij?