Algemene voorwaarden

1. Identiteit eigenaar website

De identificatiegegevens van Live The Connection (hierna ‘LTC’) zijn:

Vennootschap : The LOVE Method GCV
Maatschappelijke zetel: Puursesteenweg 10 – 2880 Bornem
Telefoon: 0479/078140
E-mail: tinne@livetheconnection.com
KBO nummer: 0834.195.347
Website: www.livetheconnection.com

 

 1. Toepassing

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen en personen die via de Website contact opnemen met LTC om deel te nemen aan een workshop of training en eender welke andere activiteit van LTC (hierna ‘de Deelnemers’). Door zich in te schrijven voor een bepaalde workshop, verklaart de Deelnemer volledig en onvoorwaardelijk in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2.2. LTC behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden. De actuele versie van deze algemene voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn op de Website via https://livetheconnection.com/algemene-voorwaarden

2.3. Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige rechts- en handelingsbekwaamheid. Zo u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk meteen de Website te verlaten.

 

 

 1. Herroepingsrecht

3.1. Voor zover de Deelnemer een natuurlijke persoon is, kan de Deelnemer zich beroepen op volgend herroepingsrecht:

De Deelnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen tot 14 dagen na inschrijving. Dit betekent dat de Deelnemer zijn inschrijving de eerste 14 dagen na inschrijving kan annuleren. De administratieve kosten voor annulatie bedragen €121. Annuleert de Deelnemer meer dan 30 dagen voor de Workshop, Training of activiteit, dan wordt het volledige inschrijvingsbedrag met aftrek van de administratieve kosten terugbetaald.

Bovendien geldt het volgende: annuleert de Deelnemer binnen een maand en twee weken voor de aanvang van de activiteit, dan wordt 50% van het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald. Annuleert de Deelnemer binnen de twee weken voor de aanvang van de activiteit, dan wordt 25% van het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald. Annuleert de Deelnemer binnen de 24 uur voor de aanvang van de activiteit, dan wordt 0% van het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald. 

De herroepingstermijn vervalt op de dag en het uur van de aanvang van de Workshop of activiteit.

In overleg met LTC kan de Deelnemer het inschrijvingsbedrag reserveren voor een Workshop of activiteit in de toekomst. In dat geval blijft het volledige inschrijvingsbedrag behouden, gedurende maximum 1 jaar gerekend vanaf de datum van de overeenkomst (de inschrijving).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (zie hierboven punt 1) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

3.2 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen – met uitzondering van de administratieve kosten van €121 – die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug binnen de 14 dagen nadat u ons het rekeningnummer waarop u de terugbetaling wenst te ontvangen hebt bezorgd. In ieder geval zullen u voor de terugbetaling als dusdanig geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 1. Totstandkoming overeenkomst met de Deelnemer

4.1. Om tot sluiting van de Overeenkomst te komen, dient de Deelnemer volgende stappen te doorlopen:

U plaatst uw bestelling door de Workshop van uw keuze en de gewenste datum aan te vinken, deze in de winkelmand te plaatsen.
De gekozen Workshop wordt weergegeven in uw winkelmand. U ziet daar een samenvatting van uw inschrijving voor de gekozen Workshop en de verschuldigde prijs. Op deze pagina kunt u ook een kortingscode (couponcode) ingeven, waarna men op ‘Waardebon toepassen’ dient te klikken, zodat de prijs verlaagt. U kan de inschrijving verwijderen of aanpassen in de samenvatting. Vervolgens klikt u op ‘Doorgaan naar afrekenen’.
U dient uw persoonsgegevens en betalingsinformatie in te geven. Eventuele invoerfouten kunnen hier opgespoord en verbeterd worden.
Om uw inschrijving te bevestigen, vinkt u het vak aan “Ik ga uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden en privacybeleid”, kiest u een betalingsmethode en drukt u op de link ‘Bestelling plaatsen’;
U dient over te gaan tot betaling van uw bestelling via het online betaalplatform. Door de betaling uit te voeren, wordt de inschrijving definitief.
Indien u deze procedure volledig heeft doorlopen, ontvangt u per e-mail onze bevestiging en aanvaarding van uw inschrijving.
Eens de inschrijving door LTC werd aanvaard, wordt uw inschrijving verwerkt en zullen wij desgevallend verder contact met u opnemen.
Er is sprake van een geldige Overeenkomst tussen u en LTC wanneer we, na ontvangst van uw betaling, per e-mail de aanvaarding bevestigen van uw inschrijving (stap (vi)).

Dit contract kan uitsluitend in het Nederlands en Engels worden afgesloten.

4.2. De persoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de Deelnemer en staat borg voor de betaling van de inschrijving.

4.3 De organisator van de Workshop en LTC hebben het recht de bestelling te weigeren of te annuleren ingeval:

–    van overmacht,

–    het aanbod niet meer beschikbaar is

–    de persoonsgegevens die door de Deelnemer werden opgegeven foutief zijn

–    er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de inschrijving

Indien de organisator van de Workshop / LTC de inschrijving weigert of annuleert nadat de Deelnemer de betaling van de inschrijvingsprijs reeds had uitgevoerd, dan zal LTC deze prijs binnen de 14 dagen na kennisgeving van de weigering of annulatie via e-mail, overschrijven op dezelfde bankrekening als deze van waaruit de betaling werd uitgevoerd door de Deelnemer.

4.4. Indien bewezen is dat de Deelnemer valse of frauduleuze bestellingen plaatst, behoudt LTC zich het recht voor hieromtrent aangifte te doen bij de bevoegde diensten.

4.5. Verzoeken van de Deelnemer tot wijziging van de inschrijving (naar bvb. een andere Workshop of een andere locatie of datum) zullen steeds stipt behandeld worden en in de mate van het mogelijke toegestaan worden.

4.6. De Overeenkomst wordt aangegaan tot na de uitvoering van de Workshop.

 

 

 1. Prijzen

5.1. De Workshops worden aangeboden tegen de prijs bepaald op de Website voor de desbetreffende Workshop. Alle aangeduide prijzen zijn in Euro.

5.2.  LTC behoudt zich het recht voor de prijzen op haar Website op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Website te corrigeren. De nieuwe prijzen zijn dan onmiddellijk van toepassing, maar gelden niet voor de inschrijvingen die vóór de prijswijzigingen werden aanvaard.

 

 

 1. Betaling

6.1. De verschuldigde prijs wordt betaald op het ogenblik van de inschrijving. De betaling gebeurt door middel van het online betaalplatform of indien anders overeengekomen, bijvoorbeeld bij vooraf overeengekomen gespreide betaling, via overschrijving op de bankrekening van LTC  IBAN BE03 0688 9224 0884, BIC GKCCBEBB.

Indien de betaling gebeurt door middel van het online betaalplatform, kunnen naast de verschuldigde prijs ook transactiekosten worden aangerekend. Door te kiezen voor een betaling via het online betaalplatform, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de aanrekening van deze transactiekosten.

6.2. De Deelnemer geeft de toestemming aan LTC om de maatschappij die uw kredietkaart of bankkaart heeft uitgegeven, te contacteren om na te gaan of de kaart geldig is en met deze kaart geldige betalingen kunnen worden uitgevoerd. De Deelnemer geeft eveneens de toestemming aan LTC om de kredietkaart/debetkaart te debiteren voor alle bedragen die u uit hoofde van uw inschrijving verschuldigd bent. U dient ervoor te zorgen dat het krediet van uw aangewende betaalkaart voldoende geprovisioneerd is om te voldoen aan alle verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien.

6.3. De betalingen via het online betaalplatform worden gecertificeerd door Mollie. Met één enkele muisklik wordt u doorgestuurd naar het platform van Mollie, waar uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden. Het resultaat wordt ons in real time doorgestuurd. Uw financiële gegevens blijven voor ons onzichtbaar. LTC beperkt zich tot de registratie van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw bestelling.

6.4. Ingeval u tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, om welke reden ook, een bepaald bedrag verschuldigd bent aan LTC, dan dient u deze betaling uit te voeren binnen de 3 dagen na plaatsing van uw inschrijving (voor zover de inschrijving betrekking heeft op een Workshop voor latere datum), tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij vooraf overeengekomen betaling in termijnen (schijven)).

Een Overeenkomst wordt pas uitgevoerd als LTC de betaling van de verschuldigde prijs door de Deelnemer heeft ontvangen voorafgaand aan de datum van de Workshop waarvoor de inschrijving geldt.

6.5. Is het voor de Deelnemer noodzakelijk om het inschrijvingsbedrag in termijnen (schijven) te betalen, dan betaalt de Deelnemer een eerste schijf via het online betaalplatform op de website. De Deelnemer ontvangt een voorlopige kortingscode (couponcode) om de Workshop of activiteit via de website te kunnen aankopen. De Deelnemer maakt het resterende verschuldigde bedrag over via bankoverschrijving binnen de vooraf overeengekomen termijnen.

6.6  Na ontvangst van de betaling maakt LTC via e-mail een factuur over aan de Deelnemer met de vermelding ‘voldaan’. Elk protest van een factuur van LTC moet binnen de 8 dagen na factuurdatum per gemotiveerde e-mail aan LTC worden overgemaakt.

 

 

 1. Verbintenissen va LTC-garanties

7.1.    Alle prestaties van LTC zijn middelenverbintenissen.

7.2.    LTC verbindt zich ertoe samen te werken met kwalitatieve organistoren van Workshops. LTC biedt evenwel geen garanties i.v.m. de gekozen Workshop. LTC draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de advertentie van de organisator van de Workshop zoals opgenomen op de Website noch voor de goede uitvoering van de Workshop door de organisator ervan.

7.3.    LTC is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer ingevolge zijn deelname aan de Workshop, of veroorzaakt tijdens de Workshop, zou lijden.

7.4.  LTC houdt zich alleen bezig met de Mind-Body connectie. De toepassing van LTC heeft ‘nieuwsgierigheid rond en met betrekking tot wat je met je mind kan bereiken’ als basisattitude. De Mind-Body connectie is complementair en ondersteunend.

Bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, is het altijd nodig een medisch gekwalificeerde arts te raadplegen. De informatie die u via LTC verkrijgt is geen medisch advies en kan dit nooit vervangen.

LTC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de door de Deelnemer toegepaste ideeën en verbindingsprocessen.

Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfheling is op eigen verantwoordelijkheid.

Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. De Deelnemer wordt geacht hun adviezen en voorschriften te volgen.

7.5.   LTC is ten aanzien van de Deelnemer enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door grove nalatigheid of bedrog van LTC of één van haar aangestelden. De Deelnemer dient het bewijs hiervan te leveren. De aansprakelijkheid van LTC is beperkt tot de directe schade van de Deelnemer (met uitzondering van indirecte schade) die nooit meer kan bedragen dan de prijs van de inschrijving door de Deelnemer voor de Workshop tijdens dewelke de schade is ontstaan.

 

 

 1. Intellectuele rechten

8.1.    Het concept, de Live The Connection methode, de inhoud van deze Website, alsook de op deze Website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden, alsook de in verband met de Website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan LTC of aan derden.

Ook alle werken, zoals (hand)boeken, slides, hand-outs, draaiboeken en ander materiaal (zowel in geprinte versie als op elektronische drager waaronder ook video-opnames) waarin de inhoud, de opvatting, de aanpak, de vormgeving enz. van de opleiding wordt weergegeven, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan LTC of aan derden.

8.2.    Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van de Methode en/of van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LTC. Dit betekent dat de Deelnemer het workshopmateriaal niet mag lopiëren noch op enigerlei andere wijze mag verspreiden. De Deelnemer mag wel ten overvloede met het workshopmateriaal werken, het inzetten voor het welzijn van zichzelf en anderen in het kader van familie- en vriendendienst en professionele hulpverlening. De Deelnemer mag al het geleerde aanwenden in één op één relaties. Om het materiaal ter beschikking te stellen van groepen, zal de Deelnemer eerst de daartoe ingerichte opleiding van LTC volgen tot Introductiegever en/of Teacher. Zonder een certificaat van Introductiegever en/of Teacher – dat de kwaliteit garandeert – is het niet toegestaan ander workshopmateriaal dan ‘Het ABC van ontstressen’, dat publiek beschikbaar is – te verspreiden.

8.3.   De Deelnemer verbindt er zich toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van LTC of de rechthoudende derden, de merkrechten in de naam ‘Live The Connection’ te respecteren en het teken ‘Live The Connection’ niet te gebruiken als merk, handelsnaam, domeinnaam of social media gebruikersnaam. Dat betekent dat de Deelnemer ‘Live The Connection’ niet gebruikt in zijn e-mail adres, domeinnaam en/of handelsnaam. Tenzij anders vermeld is het opslaan van informatie van de Website of van aanverwante diensten in een database verboden, met uitzondering van het opslaan op uw harde schijf van deze voorwaarden of van uw eigen bestellingen. Dit betekent concreet dat je het materiaal dat u ter beschikking gesteld wordt als Deelnemer via de website niet verder mag verspreiden. U mag het wel ten overvloede gebruiken.

 

 

 1. Gebruik van video-opnames

9.1 De Deelnemer verleent zijn toestemming aan LTC om foto’s en video’s die gedurende een Workshop of evenement met zijn toestemming zijn genomen en de opname van zijn stem tijdens de Workshop of een evenement te gebruiken voor informatieverstrekking aan andere Deelnemers. Alle foto’s en opnames (of onderdelen daarvan) die gebruikt worden voor promotionele doeleinden op de Website van LTC worden voorafgaand aan de promotie voorgelegd aan de Deelnemer. In die zin doet de Deelnemer hiertoe afstand van zijn recht op afbeelding. Indien de Deelnemer niet kan instemmen met deze publicatie, dan dient hij contact op te nemen met LTC, die zich engageert daar rekening mee te houden.

9.2 Indien de Deelnemer uitdrukkelijk wenst dat zijn naam vermeld wordt, dan is LTC binnen het haalbare bereid zijn naam te vermelden.

9.3 De Deelnemer weet en gaat akkoord dat er geen vergoeding wordt betaald voor het gebruik van zijn afbeeldingen en de overdracht van zijn vermogensrechten en afstand van morele rechten of portretrechten. Indien de Deelnemer niet langer wenst dat er gebruik wordt gemaakt van zijn opnames, dan dient hij LTC hiervan per e-mail te verwittigen. LTC zal dan binnen de mate van het mogelijke aan dit verzoek voldoen en de Deelnemer onherkenbaar maken.

 

 

 1. Onbeschikbaarheid van de Website

10.1. We behouden ons het recht voor de Website, dan wel deze voorwaarden, te wijzigen, zoals bijvoorbeeld wanneer de evolutie van techniek en veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

10.2. We behouden ons eveneens het recht voor de dienstverlening via deze Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. LTC kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Privacybeleid
  U kan enkel een bestelling plaatsen via deze Website indien u ermee akkoord gaat om correcte en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd tijdens het bestelproces. LTC respecteert en beschermt uw privacy, zoals blijkt uit het Privacybeleid van LTC te raadplegen via deze link https://livetheconnection.com/privacyverklaring/ op de Website. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt en alle persoonsgegevens die u ons geeft worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
 1. Varia
  Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  De verhoudingen tussen de Deelnemer en LTC worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 

Klik hier voor onze disclaimer en copyrightbepalingen of voor ons privacybeleid.

Wat voor type stresskip ben jij?